Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő

Nyitva naponta 10:00-18:00 óra

Nyitvatartási idő

Fraknó Vára

Nyitvatartási idő

Naponta nyitva
10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Lackenbachi-kastély

Nyitvatartási idő

Naponta 10:00-17:00 óra

Nyitvatartási idő

Szentmargitbányai Kőfejtő

Nyitvatartási idő

Gruppenbuchungen auf Anfrage möglich

Nyitvatartási idő

Részvételi- és Játékszabályzat Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023 nyereményjátékhoz

Részvételi- és Játékszabályzat a Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023.


A Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Esterhazy Betriebe AG (Eisenstadt, Esterházy platz 5., A-7000 Austria, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023 elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék), amely az EFFIX-Marketing Kft., (9400 Sopron, Malompatak u. 13.), mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által az Esterhazy Ausztria Facebook oldalán közzétéve (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása

A Játékban Lebonyolító a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik a Facebook posztban megjelölte kommentben, kivel szeretne menni az Esterházy-kastély „Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023” a Játék időtartama alatt.

A Játék időtartama

A Játék 2023. december 6. és december 12. között zajlik. (A Szervező a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.)

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 9.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával,

b) az a) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 1 nyertest sorsol ki. Ezzel egyidejűleg 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremény: 1 db családi belépő az Esterházy-kastély adventi vásárába (2 felnőtt és maximum 3 gyermek)

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra és pénzre át nem váltható.

A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

Sorsolás

A sorsolás 2023. december 12. 10.00 órakor történik.

A főnyerteseket és pótnyerteseket a Lebonyolító egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő sorsolóprogram által sorsolja ki.

Amennyiben a főnyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja meg 2023. december 13. 14.00 óráig, vagy visszautasítja azt, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy a nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Lebonyolító a sorsolás napján értesíti azon a Facebook felhasználói fiókon üzenetben, amivel a Nyereményjátékra jelentkezett.

A nyeremény a Játékos Facebook felhasználói profiljára, vagy az értesítésre adott visszaigazoló válaszában feltűntetett postai címre futárszolgálattal kerül kiküldésre.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges.

Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a játékfelületen, valamint a sorsolást követő 30 napig a https://esterhazy.at/hu/jatekszabalyzat oldalon.

Kelt: Eisenstadt, 2023. december 5.


Adatvédelmi tájékoztató a „Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak az Esterhazy Betriebe AG által az Családi belépőjegy az Esterházy-kastély Adventi Vásárába 2023nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön e-mail címét,

b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként a nyereményjáték során feltett kvízkérdésekre adott válaszokat,

c) a nyeremény átadáshoz szükséges folyamat miatt az Ön által megadott e-mail címét, nevét, postai címét és telefonszámát.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele, míg a c) pont alapján kezelt adatok esetében a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz és ahhoz kifejezett és egyértelmű írásbeli hozzájárulását adja, a nyertes személyének és képmásának nyilvános – a nyeremény átadásának megtörténtét igazoló utólagos kommunikációs célú – bejelentése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön Játékfelületen történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett hozzájárulása, valamint az Esterhazy Betriebe AG, mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az Esterhazy Betriebe AG.

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító az EFFIX-Marketing Kft., (9400 Sopron, Malompatak u. 13.), amely a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja.

b) Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, az EFFIX-Marketing Kft.-től független adatkezelője a Facebook.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. Az Esterhazy Betriebe AG. az EFFIX-Marketing Kft., mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatokat az Esterhazy Betriebe AG. az Ön által történt feltöltésüktől

a) a nyertesek kisorsolását követő 30 nap végéig,

b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) abban az esetben, ha az Esterhazy Betriebe AG. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

További információk

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk elérhetőek az https://esterhazy.at/hu/adatv%C3%A9delmi-nyilatkozat oldalon.